Etikai kódex

 1. AZ ETIKAI KÓDEX CÉLJA

Az Etikai Kódex (a továbbiakban. Kódex) célja, hogy a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) tagjai számára meghatározza a becsületes üzleti magatartás, az elvárható piaci és más üzleti tevékenység és a tisztességes versenyzés erkölcsi (etikai) szabályait.

A Kódex tartalmazza az etikai szabályok megsértése miatti, az Etikai Bizottság által lefolytatott eljárás rendjét.

 

 1. A KÓDEX HATÁLYA

A Kódex hatálya a Szövetség tagjaira terjed ki.

A Szövetségnek az lehet tagja, aki a Kódex előírásainak aláveti magát.

 

 1. A KÓDEX ÉS A JOGSZABÁLYOK VISZONYA

A Szövetség tagjainak a tevékenységük során jogkövető és jogtisztelő magatartást kell tanúsítaniuk.

A jogszabályokban foglaltakat be kell tartaniuk.

Azokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály nem rendez, illetve nem tilt, a Kódex erkölcsi szabályai alapján kell eljárniuk.

A Kódex nincs ellentétben a jogrenddel és a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara Etikai Kódexével.

 

 1. AZ ETIKAI SZABÁLYOK

4.1.      Általános etikai követelmények

A Szövetség tagja

 1. köteles lelkiismeretesen és szakszerűen eljárni,
 2. köteles írásban vagy szóban vállalt kötelezettségeit teljesíteni,
 3. köteles jó szándékú és jóhiszemű üzleti magatartást tanúsítani,
 4. köteles tevékenységét partnereivel a kölcsönös együttműködés szellemében folytatni,
 5. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szövetség formálódó külső megítélést pozitívan befolyásolja szakmai körökön belül is kívül egyaránt,
 6. köteles a tagdíjat megfizetni.

4.2       A piaci magatartás szabályai

 1. A Szövetség tagja kizárólag olyan kötelezettséget vállalhat, amelyre felkészül és előre láthatóan tudja teljesíteni;
 2. nem lehet szerződést kötni abban az esetben, ha valamennyi jogi, adminisztratív és engedélyezési feltétel nem áll rendelkezésre,
 3. a szerződés, a megállapodás indokolatlan megszegése etikátlan,
 4. a Szövetség tagja a legjobb szakmai tudása szerint véleményezi a hozzá kerülő műtárgyat,
 5. kizárólag megbízható forrásból származó, valódi műtárgyat szabad forgalomba hozni és ezért felelősséget is kell vállalni,
 6. a vevőket megillető tájékoztatást jól látható és hozzáférhető helyen kell közreadni és az abban foglaltak szerint kell eljárni,
 7. lehetőséget kell teremteni a vásárlói panaszok, észrevételek érvényesülésének, a reklamációs ügyintézést gyorsan és méltányosan kell végezni.
 8. Üzleti titkot jogosulatlanul nem szabad megszerezni, felhasználni vagy mással közölni.
 9. az üzleti partnerekre vonatkozó információkat üzleti titokként kell kezelni, azokat harmadik fél számára abban az esetben lehet csak kiadni, ha ezt jogszabály írja elő,
 10. az utánzás vagy az eredeti műtárgyra alaptalanul utaló megtévesztő jegyek használata elitélendő, a nem eredeti műtárgyon jelezni kell annak kópia jellegét,
 11. nem tisztességes mások vevőkörének felderítése, befolyásolása és átcsábítása, mások vevőkörének megszerzése.
 12. Kapcsolat a versenytársakkal
 13. a Szövetség tagjának az azonos érdekeltségi körben működő partnerekkel korrekt kapcsolatot kell tartania,
 14. nem tisztességes a becsületes versenyt rossz hír keltésével, jogtalan előny megszerzésével megrontani,
 15. a versenytársak közötti összefonódás, ha az a piaci verseny kizárására, korlátozására irányul, nem elfogadható,
 16. a versenytársak eredményeinek szakmai elismerése erősíti az egész szakma tekintélyét.
 17. A Szövetség tagjai tiszteletben tartják egymás elért eredményeit, a felhalmozott tudást, fotóanyagot és egyéb dokumentumokat. Más adatbázisát jogosulatlanul nem használják, engedély nélkül nem teszik közzé sem nyomtatott sem digitális formában, és egységesen fellépnek minden ilyenfajta jogsértés ellen.
 18. Tisztességtelen a munkaerő csábítása, ha az az üzleti partnerek gyengítését célozza.
 19. Kerülendő mások műtárgyainak forgalmazását akadályozni, mások műtárgyainak eladhatóságát ellehetetleníteni nem megengedett.
 20. A vevőket az áru lényeges tulajdonságairól tájékoztatni kell.

 

5.         EGYÉB KAPCSOLATOK

Közszereplés, sajtó és más nyilvánosság előtti megjelenés esetén korrekt tájékoztatást kell nyújtani.

 

6.  A NEMZETKÖZI MŰTÁRGYKERESKEDELEMBEN RÉSZTVEVŐK ETIKAI SZABÁLYAI

6.1.      A Szövetség tagjai elkötelezik magukat, hogy nem importálnak és exportálnak olyan műtárgyakat, amelyek esetében gyanú merül fel arról, hogy a tárgy lopott, vagy más jogellenes módon megszerzett tárgyról van szó, vagy a származási országban érvényes jogszabályokat megsértették.

6.2      A Szövetség tagjai elkötelezik magukat arra, hogy a jogellenes nemzetközi kereskedelmet és exportot nem támogatják, nem szakvéleményezik, nem értékelik és nem őrzik azokat a tárgyakat, amelyek esetében mindezek felmerülhetnek, továbbá e tárgyak forgalmazását nem segítik elő.

6.3     A Szövetség tagja a nemzetközi kapcsolatai során igyekszik a Szövetség minél szélesebb körű nemzetközi megismerését elősegíteni.

 

7.         AZ ETIKAI BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

 

7.1 Az Etikai Bizottság hatásköre

Az Etikai Bizottság hatáskörébe tartoznak a Kódexben foglalt etikai szabályok megsértése miatt

 

 1. a Szövetségnek a tagjai ellen, vagy másnak a Szövetség tagja ellen kezdeményezett
 2. két-, vagy több szövetségi tag közötti

vitás ügyben az etikai eljárás lefolytatása.

Az Etikai Bizottság nem dönt olyan ügyekben, amelyek bíróság, szabálysértési vagy más hatóság hatáskörébe tartoznak.

 

7.2.      Az Etikai Bizottság eljárásának kezdeményezése

Az Etikai Bizottság az eljárást hivatalból vagy kérelemre indítja meg.

Hivatalból indul az eljárás, ha azt az Etikai Bizottság tagja vagy a Szövetség tisztviselője, vagy testületi szerve kezdeményezi.

A kérelmet az Etikai Bizottsághoz, vagy az Etikai Bizottság elnökéhez (továbbiakban: Elnök) írásban kell benyújtani. A kérelemnek mindent tartalmaznia kell, ami az ügy eldöntése szempontjából jelentős, de legalább

 1. az eljárást kezdeményező és a bepanaszolt nevét, címét,
 2. az etikai ügy elbírálásához szükséges lényeges információkat,
 3. az ügy bizonyítékait (szerződés, számla, levél, stb. másolata)

 

Ha a kérelem hiányos, azt az Elnök határidő megjelölésével pótlás céljából visszaadja.

A hiánytalan kérelmet az Etikai Bizottság megvizsgálja, hogy az ügy hatáskörébe tartozik-e.

Az etikai eljárás akkor indul meg, ha az Etikai Bizottság megállapítja, hogy a kérelem hiánytalan.

Hatáskör hiányában az eljárást megszünteti.

Az Etikai Bizottság nem indítja meg az eljárást, ha a kérelemben megjelölt etikátlan cselekmény megtörténte óta egy év eltelt (elévülés).

Az Etikai Bizottság a kérelmet a bepanaszoltnak haladéktalanul megküldi és felkéri, hogy az üggyel kapcsolatos álláspontját válasziratában adja elő.

 

7.3 Az Etikai Bizottság tárgyalásának előkészítése

A tárgyalás előkészítése az Elnök feladata.

Amennyiben az Elnök az ügyet tárgyalásra alkalmasnak tartja, összehívja az Etikai Bizottság ülését.

A feleket azzal a figyelmeztetéssel hívja meg, hogy távollétük a tárgyalás megtartását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, távollétükben az Etikai Bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

 

7.4 Az Etikai Bizottság tárgyalása

Az Etikai Bizottság az ügyet tárgyalás keretében bírálja el, melynek eredményeként határozatot hoz.

A tárgyalás nyilvános, azonban az Elnök bármelyik fél kérelmére zárt tárgyalást rendelhet el. Ügyvéd igénybe vehető.

Az Etikai Bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja – akadályoztatás esetén a póttag – jelen van.

A tárgyalást az Elnök, akadályoztatása esetén az általa megbízott tag vezeti.

A tárgyalás megnyitása után az Elnök ismerteti az ügy lényegét, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

Az Etikai Bizottság bármelyik fél kérelmére és költségére szakértőt vagy tanút hallgathat meg, illetve meghallgatásukat maga is kezdeményezheti. A szakértő és a tanú költségét az elmarasztalt fél viseli.

A felek, illetve képviselőik a tárgyaláson az üggyel kapcsolatos álláspontjukat előadhatják, egymáshoz, a szakértőhöz és a tanúhoz kérdést intézhetnek.

Az etikai ügyet lehetőség szerint egy tárgyaláson, és az eljárás megindításától számított 60 napon belül be kell fejezni.

A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tárgyalás helyét és idejét, a résztvevők nevét és az elhangzottakat. A jegyzőkönyvet az Elnök és a jegyzőkönyvvezető írják alá.

 

7.5 Összeférhetetlenség

Etikai ügyben nem járhat el az Etikai Bizottság tagjaként vagy szakértőként, akinek az ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, vagy egyéb ok miatt (pl. a felek bármelyikének hozzátartozója, vagy munkaviszonyban, szerződéses jogviszonyban áll) elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem tiltakozott.

Az Etikai Bizottság tagja és a szekértő az összeférhetetlenség fennállását köteles haladéktalanul az Elnök tudomására hozni, aki a bizottság tagjait értesíti.

 

7.6 Az Etikai Bizottság határozata

Az Etikai Bizottság indoklással ellátott írásbeli határozatot hoz.

Az Etikai Bizottság az etikai szabályok megsértése esetén

 

 1. figyelmeztetést alkalmaz
 2. kezdeményezheti a Szövetség szolgáltatásaitól való átmenetei vagy végleges eltiltást,
 3. súlyosan, vagy ismétlődő esetben a figyelmeztetést a szaksajtó útján nyilvánosságra hozza.

 

A határozatot a tagok nyílt szavazással és egyszerű szavazattöbbséggel hozzák meg.

Szavazategyenlőség esetén a levezető Elnök szavazata dönt.

A határozatot az Etikai Bizottság a feleknek 8 napon belül kézbesíti.

 

 

8.         ÖSSZHANG A NEMZETKÖZI ELŐÍRÁSOKKAL

 

 

8.1. A műkereskedelemben résztvevők elismerik, hogy a kereskedelem mindig is meghatározó szerepet töltött be a kultúra terjesztésében, valamint a múzeumoknak és magángyűjteményeknek külföldről behozott műtárgyakkal történő ellátásában, hogy azok az emberiség épülésére és ösztönzésére szolgáljanak.

8.2. A Szövetség tagjai egyetértenek a lopott, jogellenesen elidegenített vagy külföldre vitt kulturális javak, illetve az engedély nélkül (jogellenesen) feltárt régészeti leletek miatt világszerte érzett aggodalommal, és kötelező érvényűnek tekintik magukra nézve a kereskedelembe jogellenesen bekerült műtárgyaknak a jogszerűen forgalmazottaktól eltérő megítélését szolgáló alábbi szakmagyakorlási elveket, és arra törekednek, hogy az előbbieket teljesen kiszorítsák  saját tevékenységükből.
8.3. A Szövetség tagjai nem hoznak be az országba, és nem szállítanak külföldre olyan műtárgyakat, illetve nem ruházzák át azok tulajdonjogát, amelyekről alapos indokuk van feltételezni, hogy lopták, jogellenesen tulajdonították el, vitték külföldre vagy engedély nélkül (jogellenesen) tárták fel.

8.4.  Az eladó megbízásából eljáró kereskedő nem tartozik igazolni a műtárgy birtoklásának jogcímét, feltéve, hogy a tulajdonos teljes nevét és címét a vevő rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a kereskedő maga az eladó, akkor a tárgyra vonatkozó jogcímét bizonyítania kell. 

8.5. Az a kereskedő, akinek alapos indoka van feltételezni, hogy egy tárgy engedély nélküli (jogellenes) ásatásból származik, esetleg azt egy hivatalos régészeti ásatásról vagy műemlékből jogellenesen vagy tisztességtelen módon szerezték meg, nem vesz részt az illető tárggyal kapcsolatos további ügyletekben, kivéve, ha az ország, amelynek a területén az ásatás, vagy a műemlék található ehhez hozzájárul. A kereskedő, akinek a birtokában található az a tárgy, amelynek a visszaszolgáltatását a származási ország ésszerű határidőn belül kéri, minden jogilag elfogadható lépést megtesz annak érdekében, hogy közreműködjön az adott tárgynak a származási országba történő visszaszolgáltatásában. 

8.6. Az a kereskedő, akinek alapos indoka van feltételezni, hogy egy műtárgy jogellenesen került külföldre, nem vesz részt az illető műtárgyat érintő további ügyletekben, kivéve, ha a származási ország ehhez hozzájárul. A kereskedő, akinek a birtokában található az a tárgy, amelynek a visszaszolgáltatását a származási ország ésszerű határidő belül kéri, minden jogilag elfogadható lépést megtesz annak érdekében, hogy közreműködjön az adott tárgynak a származási országba történő visszaszolgáltatásában.

8.7. A Szövetség tagjai nem állítanak ki, nem készítenek leírást, meghatározást, értékelést, és nem tárolnak műtárgyakat azzal a célzattal, hogy elősegítsék, vagy lehetővé tegyék jogellenes forgalmazásukat, kivitelüket. A kereskedő nem irányítja a tárgyat eladásra kínáló személyt vagy bárki mást olyanokhoz, akik készek ilyen ügyletekre.  

8.8. A Szövetség tagjai nem bontják szét, és nem árulják külön-külön a kulturális javak összetartozó elemeit, alkotórészeit. 

8.9. A Szövetség tagjai vállalják, hogy képességeik szerint mindent megtesznek, hogy az eredetileg összetartozó kulturális örökség elemeit egyben tartsák. 

8.10.  Ezen Etikai Kódex megszegését egy, az azt elfogadó műkereskedők által javasolt testület körültekintően kivizsgálja. Az a személy, akinek kára származott az által, hogy egy kereskedő nem ezen Etikai Kódexben lefektetett elveknek megfelelően járt el, panasszal élhet a testületnél, amely azt kivizsgálja. A bizottság a vizsgálat eredményét és az alkalmazott elveket nyilvánosságra hozza.